رئیس جمهور دکتر بشار اسد: به لطف نیروهای مسلح ما و حمایت نیروهای هم ردیف و متحدان و دوستان و برادران توانستیم تروریسم را از بین ببریم

رئیس جمهور دکتر بشار اسد: به لطف نیروهای مسلح ما و حمایت نیروهای هم ردیف و متحدان و دوستان و برادران توانستیم تروریسم را از بین ببریم.