رئیس جمهور دکتر بشار اسد: صدور قانون 107 گام مهمی برای افزایش فعالیت ادارات محلی بود

رئیس جمهور دکتر بشار اسد: صدور قانون 107 گام مهمی برای افزایش فعالیت ادارات محلی بود.