تولید 73 هزار تن بادام در حمص

حمص – سانا ‏ 

73 هزار تن بادام در فصل کشاورزی گذشته از سطح 590 دونوم در استان حمص تولید شده است.

مدیر اداره کشاورزی حمص به خبرنگار سانا در همین باره توضیح داد: استان حمص با 22 میلیون اصله درخت بادام  در سکوی اول تولید بادام در سوریه قرار دارد.

وی ادامه داد: مناطق و روستاهای ریف شرقی و المخرم مهمترین قطب کشت بادام در کشور به شمار می روند.