آخرین وضعیت جاده‌ها و بارش برف در سراسر کشور ‌

دمشق -سانا

بارش شدید برف سبب کندی تردد و مسدود شدن برخی جاده‌های کشور شد.

اداره ترافیک در وزارت کشور توضیح داد که بارش برف از روز گذشته در ریف دمشق آغاز و سبب شد مسیر شهر الزبدانی –سرغایا  و مسیر الزبدانی –مضایا –بلودان مسدود شود.

محور شطحه –جوبه برغال و محور القرندح در عین الکروم در استان حماه به‌سبب کولاک همچنان مسدود است و در سایر محورها مشکلی در این استان  وجود ندارد.

لاین منطقه المشنف در استان السویداء به سبب یخ‌زدگی همچنان مسدود است و در سایر محورها مشکلی در این استان  وجود ندارد.

محورهای صلنفه – ایستگاه پخش الغاب  ، الشعر – الغاب  ، بیت یاشوط- المنزلیه مسدود است و   در سایر محورها مشکلی در ااستان حماه   وجود ندارد.

 

ثناء