برگزاری اعتصاب عمومی در لبنان برای اعتراض به وخامت شرایط زندگی و اقتصادی و خلاء دولت

بيروت – سانا

اعتصاب عمومی در لبنان در اعتراض به وخیم شدن وضعیت و  شرایط اقتصادی و زندگی و همچنین خلاء دولت و کابینه که اتحادیه عمومی کارگران لبنان خواستار آن شده، امروز برگزار شد.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که بخش‌های مختلف، سازمان‌ها، اداره جات، کارخانجات، مراکز تجاری، سندیکاها و نهادهای جامعه مدنی در این اعتصاب شرکت کردند.

راما