اقای دکتر بشار اسد دستورشماره 360 سال 2014 اجرا کردن انتخابات تشریعی برای پر کردن کرسی های خالی در ادارۀ انتخابات شهرستان حماه….صادر کرد

دمشق – سانا

متن دستور :
دستور شماره 360
رئیس جمهوری عربی سوریه
بنابر احکام قانون اساسی جمهوری عربی سوریه وبنابه قانون انتخابات عمومی شماره 5 تاریخ 24/3/2014 .

ماده /1/

روز شنبه  موافق با 27 ماه دسامبر تاریخ 2014  میلادی  یک روز برای اجرایی انتخابات تشریعی پرکردن کرسی های خالی در ادارۀ انتخابات شهرستان حماه از منطقه/ب/ تعیین می گردد.

ماده/2/

این دستور در روزنامه های رسمی چاب و منتشر گردد.
دمشق 24-1-1436 هجری موافق 17-11-2014 میلادی

 

رئیس جمهوری عربی سوریه

           بشار الاسد

شاهد أيضاً

تحت نظارت رئیس جمهور اسد …. دکتر العطار دوره 30 نمایشگاه بین المللی کتاب را در کتابخانه ملی الاسد افتتاح کرد

دمشق- سانا تحت نظارت رئیس جمهور اسد دکتر نجاح العطار معاون رئیس جمهور دوره 30 نمایشگاه …