جزئیات عملیات قهرمانانه ارتش برای آزادسازی ربودشدگان سویداء از چنگال داعش

جزئیات عملیات قهرمانانه ارتش برای آزادسازی ربودشدگان سویداء از چنگال داعش