۸ اکتبر  امروز در تاریخ  1939–آلمان  در جریان جنگ جهانی دوم  خاک لهستان را اشغال کرد

دمشق -سانا

امروز در تاریخ

۱۹۱۲ – کشور مونته نگرو به امپراطوری عثمانی اعلان جنگ داد که موجب آغاز جنگ اول بالکان شد.

1939–آلمان  در جریان جنگ جهانی دوم  خاک لهستان را اشغال کرد

اتو هاینریش واربورگ .. پزشک آلمانی  در همین روز  در سال 1883 به دنیا آمد

عید ها و مناسبت ها:

روز استقلال در کرواسی.