67 دانشجو از دانشکده شیمی در دانشگاه دمشق فارغ التحصیل شدند.

دمشق- سانا

امروز دانشکده علوم در دانشگاه دمشق جشن فارغ التحصیلی  برای 67 دانشجو از رشته  شیمی گرفت، و420 مدرک پایان دوره مواد فعال سطحی وپاکنندها بخش کرد.