اجرای ارکستر سمفونیک ملی سوریه

اجرای ارکستر سمفونیک ملی سوریه در مرکز فرهنگی و هنری الاسد در دمشق

غیاث/م.خ/ثناء