امروز در تاریخ 18 سپتامبر ۱۸۵۱ انتشار نخستین شماره نیویورک تایمز

دمشق -سانا 

امروز در تاریخ

 ۱۸۵۱ نخستین شماره روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد.

١٩٦١ : داگ هامرشولد  دبیرکل سازمان ملل متحد در یک سانحه‌ی هوایی  کشته شد.

عیدها و مناسبت ها :

روز استقلال در شیلی.

 

ث/غ/ م خ