روز نهم نمایشگاه بین المللی دمشق

دمشق -سانا 

روز نهم نمایشگاه بین المللی دمشق

ث/غ/ م خ