بازدید بیش از 500  هزار نفر از نمایشگاه بین المللی دمشق در هفتمین روز برگزاری آن

دمشق-سانا 

هفتمین روز نمایشگاه بین المللی دمشق همچنان مانند روزهای گذشته با استقبال گسترده مردم مواجه شد و طی دیروزبیش از 500  هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

ث/غ/ م خ