۱۴ سپتامبر  1960 – تاسیس سازمان «اوپک»

امروز در  تاريخ

1960 – تاسیس سازمان «اوپک»

عید ها و مناسبت ها:

روز صلیب.

 

 

ث/غ/ م خ