ادامه عملیات پاکسازی عمق بادیه حمص شرقی توسط ارتش 

ادامه عملیات پاکسازی عمق بادیه حمص شرقی توسط ارتش