بازدید تعدادی از مجروحان ارتش عربی سوریه از نمایشگاه بین المللی دمشق

بازدید تعدادی از مجروحان ارتش عربی سوریه  از نمایشگاه بین المللی دمشق

ث/غ/م خ