بازدید تعدادی از مجروحان ارتش عربی سوریه  از نمایشگاه بین المللی دمشق

دمشق -سانا 

دیروز تعدادی از مجروحان ارتش عربی سوریه از نمایشگاه بین المللی دمشق بازدید کردند.