اظهارات دکتر بشار الجعفری در نشست شورای امنیت

اظهارات دکتر بشار الجعفری در نشست شورای امنیت