دستور معرفی کردن دکتر عزام ریاض الکردی به ریاست دانشگاه حماه

دمشق – سانا
رئیس جمهوری سوریه اقای دکتر بشار اسد دستور شماره 291 انتصاب دکتر عزام ریاض الکردی به ریاست دانشگاه حماه که با دستور شماره/19/ سال 2014 احداث شده، صادر کرد .
متن دستور :
دستور شماره (291)
رئیس جمهوری عربی سوریه
بنابر احکام قانون تنظیم کردن دانشگاه ها شماره (6) سال 2006
تجویز می کند….
ماده (1)
آقای دکتر عزام ریاض الکردی رئیس دانشکده دامپزشکی به ریاست دانشگاه حماه که وفق دستور تشریعی شماره 19 سال /2014 / احداث شده ، منصوب می گردد.
ماده (2)
مذکور جبران مالی درکار جدید خود بر طبق قوانین جاری می گیرد.
ماده (3)
هزینه ناشی از این دستوراز اموال دانشگاه حماه پرداخته می شود.
ماده (4)
این دستور به مآمور اجرا ابلاغ می گردد.
دمشق 25-11-1435 هجری موافق 21-9-2014 میلادی
رئیس جمهوری عربی سوریه
بشار اسد