پیش بینی تولید 4869 تن گندم در فصل زراعی جاری در سویداء

سويداء – سانا

اداره کشاورزی سویداء اعلام کرد: بر اساس پیش بینی ها امسال حدود 4869 تن گندم از مزارع سویداء در فصل زراعی جاری برداشت می شود.

مدیر اداره کشاورزی سویداء با با اشاره به آغاز برداشت گندم در برخی مناطق بیان کرد: امسال به دلیل عدم وجود بارش‌های مناسب برآوردهای تولید گندم در سویداء کمتر از میزان معمولی است.

27328 هکتار از زمین های کشاورزی این استان، در فصل زراعی جاری زیرکشت گندم رفته است.

م.خ/غیاث/ثناء