مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با شبکه روسیه امروز

مصاحبه رئیس جمهور دکتر بشار اسد با شبکه روسیه امروز