یک منبع نظامی به سانا: نیروی هوایی سوریه به منابع آتش تروریست ها آنچه موسوم به “جیش الاسلام”پاسخ داد

یک منبع نظامی به سانا: نیروی هوایی سوریه به منابع آتش تروریست ها آنچه موسوم به “جیش الاسلام” پاسخ داد.

غیاث