پخش و بازاریابی 12هزار تن گندم در درعا

درعا -سانا 

مؤسسه عمومی بازاریابی و ذخیره سازی شعبه درعا حدود 11909تن مُرَکَّبات را از مرکزهای غلات ازرع و الصنمین تحویل گرفت.
مهندس عصام الصیاصنه مدیر عامل مؤسسه عمومی بازاریابی و ذخیره سازی شعبه درعا گفت :مؤسسه محصولات کشاورزی با قیمت مناسب از طریق خودروها در تمام مناطق مناطق استان را پخش می کند .

ثناء/غیاث/ م خ