سوریه و ایران چشم انداز همکاری های مشترک در مرحله آتی را بحث و بررسی کردند

دمشق-سانا

وزیر مسکن مهندس حسین عرنوس در دیدار با هیات ایرانی شرکت داشته در نمایشگاه بازسازی سوریه  به ریاست معاون وزیر انرژی بهرام نظام الملکی چشم انداز های همکاری دو طرف و آمادگی های لازم در مورد بازسازی سوریه را مورد بحث قرار داد.

آقای عرنوس از مشارکت چشم گیر و کارآمد شرکت های ایرانی در نمایشگاه را ابراز تحسین کرد.

گفتنی است که ایران بزرگترین مشارکت در این نمایشگاه را دارد و با مشارکت 25 شرکت این نمایشگاه را پر رونق کرده چراکه تمامی تولیدات ساخت و ساز و تجهیزات و مکانیزم های خود را به نمایش گذاشته است.

به نوبه خود نظام الملکی توضیح داد: هدف از مشارکت ایران در این نمایشگاه جلب توجه سوری ها به شرکت های ایرانی و تجربیات آن در حوزه های جاده و پل و آب و امور فنی و مشاوره است.

وزیر منابع آبی مهندس نبیل الحسن نیز بر تمایل وزارت خود به همکاری گسترده و پر بار با شرکت های ایرانی در بازسازی سوریه تاکید کرد.

ایهم حسون-حسین حبیب