4 سپتامبر ، تاسیس موتور جستجوی اینترنتی گوگل

امروز در تاریخ..

4 سپتامبر ، تاسیس موتور جستجوی اینترنتی گوگل.

1870- امپراتور فرانسه ناپلئون سوم شکست خورد و گرفتار شده توسط ارتش آلمان.

1970- سالوادور آلنده به عنوان رئيس جمهور شیلی انتخاب  شد.

امروز متولد:

1926- الیاس هراوی، رئیس جمهور سابق لبنان .

در همین روز درگذشت:

1965- آلبرت شوایتزر، یک فیلسوف آلمانی .

 

ثناء/غیاث