1

برگزاری مسابقات پرش با اسب قهرمانی الجیش 29-7-2022

شاهد أيضاً

حمله اشغالگران ترکیه و مزدورانش به دو روستا در حومه حسکه

حسكه-سانا نیروهای اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریست آن به  دو روستا درمحله تل تمر در …